Privacyverklaring Ans van Heck Photography

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Ans van Heck Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Ans van Heck Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Ans van Heck Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Ans van Heck Photography
www.ansvanheckphotography.com

If you want to contact me, please use the form on the Contact page.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ans van Heck Photography verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
– naam
– adres / woonplaats
– e-mailadres
– telefoonnummer
– factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens:
Geen.

Verwerkingsgrond
Ans van Heck Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Ans van Heck Photography met betrokkene heeft gesloten;
c. Ans van Heck Photography een wettelijke verplichting dient na te komen;
d. sprake is van een gerechtvaardigd belang van Ans van Heck Photography, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Ans van Heck Photography aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene:
– facturatie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Ans van Heck Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of financiële administratie. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ans van Heck Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Ans van Heck Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
– Wettelijke grondslag: Ans van Heck Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
– Telefonisch en/of e-mailcontact: 2 jaren.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven en/of reclame”. Dit kan via de website van Ans van Heck Photography of door middel van een e-mail. Ans van Heck Photography zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Ans van Heck Photography gebruikt alleen analytische cookies van Google Analytics. Daarnaast wordt er een cookie opgeslagen als u de cookiebanner heeft weggeklikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Ans van Heck vastgelegde persoonsgegevens
Ans van Heck Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ans van Heck Photography.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Ans van Heck Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Ans van Heck Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Ans van Heck Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Ans van Heck Photography via info@ansvanheckphotography.com

Intrekken van toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van info@ansvanheckphotography.com schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelrelease en/of quitclaim, zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Mei 2018

error: Content is protected !!